Lägenhetsinnehavare får hyra ut lägenheten i andra hand endast om synnerliga skäl föreligger. Exempel på sådana kan vara tillfälligt arbete, studier på annan ort, utomlands etc. Ansökan sker skriftligen till styrelsen minst en månad i förväg och kan beviljas för 12 månader. Ansökan behandlas på nästkommande styrelsemöte.

Fyll i ansökningshandlingen där skälet till uthyrning (intyg styrkande uthyrningsskäl ska kunna uppvisas mot anmodan) samt tidsperiod är av högsta prioritet. Är du osäker vem som ska hyra lägenheten, kan man ändra detta på själva hyreskontraktet. Vi litar på att lägenhetsinnehavaren väljer en bra hyresgäst till sin lägenhet eftersom det borde ligga i dennes intresse att lägenhets värde ej försämras eller att förening lider någon form av skada. Lämna in ansökan i två kopior. 

Andrahandsgästen är ju gentemot föreningen ansvarig att omgående rapportera fel och skador på lägenheten till både lägenhetsinnehavaren samt styrelsen. Lägenhetsinnehavaren är skyldig att informera andrahandsgästen om dennes skyldigheter gentemot föreningen. Detta inkluderar även den gemensamma städdagen. 

Andrahandsuthyrning omfattar inte eventuell parkeringsplats lägenhetsinnehavaren hyr av föreningen. Vid andrahandsuthyrning förloras parkeringsplatsen och lägenhetsinnehavaren får ställa sig i kö på nytt.

När andrahandsuthyrning är godkänd lämnar lägenhetsinnehavaren in ett andrahandskontrakt till styrelsen (original). Kom ihåg att lägenhetsinnehavaren samt andrahandshyresgästen ska ha varsin exemplar av kontraktet. På kontraktet är det synnerligen viktigt att personnummer på avsedd hyresgäst framgår, samt lägenhetsinnehavarens nya adress samt kontaktuppgifter.

Information angående avgift vid andrahandsuthyrning: Föreningen har valt att ta ut en avgift vid andrahandsuthyrning från och med 2015-04-01 enligt våra stadgar. Avgiften är 2,5% av ett prisbasbelopp, nu avrundat till 93 kr/mån och debiteras för varje påbörjd månad.

Blankett för ansökan om andrahandsuthyrning(PDF)

Blankett för andrahandsuthyrningskontrakt(PDF)